Životna psihologija

Vežbe za povratak intimnosti :)


Istinska intimnost se polako izgubi iz veze, u braku pogotovo, a ključni simptom je kada se parovi osećaju „više kao prijatelji nego kao ljubavnici“. Prenosimo 12 vežbi da se vratite na pravi put i ponovo osetite leptiriće u stomaku.

PS: Imam i ja sto sta da vam kazem, ali ljudi pisali , a ja da vam prenesem 🙂 A ako vas nesto interesuje, a mislite da mogu da vam pomognem vi pitajte 😉

U knjizi „Volim te, ali…“ Andrewa G. Marshalla objašnjeno je, korak po korak, kako da ponovo zavolite svog partnera. Postoji pet celina vežbi. Zamišljeno je da se prolazi po jedna grupa vežbi nedeljno. Najbolje je ići sporijim tempom, kako bi se preporučeno ponašanje usvojilo kao normalno i prirodno.

************************************************* NUMEROLOGIJA 369 - REGISTROVANA VERZIJA Registrovano na ime: Suzana Tijani} Kosovske bitke 51 37000 Kru{evac, R. Srbija tel. 063.195.46.21 by Dedi} & Dedi} Software Solutions www.dedic-dedic.com TEKSTUALNI IZVE[TAJ ************************************************* SVETA POPOVI] 4. 10. 1967. KARAKTER: 1+3=4 LI^NOST: 1+1=2 BROJ IMENA: 2+5=7 @ELJA SRCA: 2+0=2 LJUBAVNI BROJ: 4 MENTALNI NIVO: 4 FIZI^KI NIVO: 4 EMOCIONALNI NIVO: 3 INTUITIVNI NIVO: 1 BIORITAMSKI BROJ: 5 GENERACIJSKI BROJ: 5 @IVOTNI PUT: 5+5=10=1 POSTIGNU]E: 4+1=5 CIKLUS MLADOSTI: 1 CIKLUS ZRELOSTI: 4 CIKLUS MUDROSTI: 5 @IVOTNI IZAZOVI - PRVI IZAZOV: 3 @IVOTNI IZAZOVI - DRUGI IZAZOV: 1 @IVOTNI IZAZOVI - TRE]I IZAZOV: 2 @IVOTNI IZAZOVI - ^ETVRTI IZAZOV: 4 @IVOTNI VRHUNCI - PRVI VRHUNAC: 5 @IVOTNI VRHUNCI - DRUGI VRHUNAC: 9 @IVOTNI VRHUNCI - TRE]I VRHUNAC: 5 @IVOTNI VRHUNCI - ^ETVRTI VRHUNAC: 6 @IVOTNI CIKLUSI - PRVI INTERVAL: 0 - 35 @IVOTNI CIKLUSI - DRUGI INTERVAL: 36 - 44 @IVOTNI CIKLUSI - TRE]I INTERVAL: 45 - 53 @IVOTNI CIKLUSI - ^ETVRTI INTERVAL: 54 -   KARAKTER: 1+3=4 VREDAN - ENERGI^AN BROJ 4  Broj ~etiri je broj ^oveka. Osobe ~iji je karakter u ovom broju predstavljaju sistematske, radne i temeljne li~nosti koje sa krajnjom ozbiljno{}u prilaze izvr{enju svojih obaveza. Karakteri{e ih pravednost i pravi~nost, samodisciplina i poslovi~na upornost. Po prirodi su tihe, smerne i povu~ene osobe, vole i cene rad, preciznost i ta~nost. Svoje stavove postojano i ~vrsto brane, va`e za pouzdane saradnike. Objektivni su i krajnje realno sagledavaju svet koji ih okru`uje, ponekad i u svetlu tradicionalizma ili surove realnosti. Nisu skloni naglim promenama u svakom pogledu, retko donose ishitrene i nepromi{ljene odluke. Za njih doslovno va`i poslovica da re~i umeju da preto~e u delo, teoriju sprovedu u praksu. Sve {to preuzimaju, bilo na materijalnom bilo na duhovnom planu, ~ine to planski i precizno razra|eno.  Nedostaje im dinami~nost u svakodnevnom `ivotu zbog ~ega znaju da budu neinteresantni i nefleksibilni. Upornost u radu ponekad je krajnje rigidna i banalizovana. U njihovom radu i planovima skoro da nema prostora za odmor i razonodu. Zbog toga ih karakteri{e nedostatak sluha i razumevanja za druge ljude, kao i sklonost da na osnovu svojih negativnih iskustava donose generalne zaklju~ke i pouke. U emotivnoj vezi su poprili~no uzdr`ani i retko pokazuju svoja ose}anja. Romantika im uop{te gledano nije ja~a strana.  LI^NOST: 1+1=2 BROJ 2  Dvojke va`e za komunikativne osobe, omiljene u dru{tvu. To su, po pravilu, spokojne i tihe, blage li~nosti koje krasi vedrina, obzirnost i pa`ljivost. Ponekad, kod ovih osoba se mo`e javiti neodlu~nost, nestabilnost, depresija i prevelika ose}ajnost.  Ukoliko je dvojka sastavljena od zbira dve jedinice, ukazuje na osobu koja lako mo`e biti izlo`ena isku{enjima i opasnostima usled nesklada izme|u njenih i tu|ih `elja i interesa.  BROJ IMENA: 2+5=7 INVENTIVNE OSOBE BROJ 7  Ljudi ~ije je ime u ovom broju spadaju u jedinstveno originalne osobe ~ija je bitna karakteristika inventivnost. Ozbiljni su u delovanju, odgovorni, odani i stabilni. Mogu iskazati interesovanje za misti~no. Ovo su intelektualno razvijene osobe, ponekad usamljeni mistici, nesre}ni u ljubavi sa rastrzanim unutra{njim `ivotom. Planetarni ekvivalent ovog broja je planeta Neptun.  @ELJA SRCA: 2+0=2 BROJ 2 - Broj `enstvenosti koji se javlja kod oba pola. Odi{u ljubazno{}u, dobro}udno{}u, blagog su temperamenta, takti~ni, zaljubljivi, skloni harmoni~nom porodi~nom `ivotu. Mu{karci dvojke nisu slabi}i, naprotiv, ~esto puta obavljaju poslove profesionalnih vojnika, policajaca, pilota itd. Oni obi~no te`e podre|enim ali va`nim polo`ajima. Povu~ena i nenametljiva priroda uti~e da se bolje ose}aju kao sledbenici nego kao vo|e iako se i me|u njima javljaju ljudi lideri koji su se izborili za taj polo`aj. Uporno `ele da ostave utisak da nisu egoisti pa se stoga povla~e u druge redove.  LJUBAVNI ILI BRA^NI BROJ: 4 BRA^NI TIPOVI BROJ 4  Ove osobe obo`avaju brak i ~esto rano stupaju u njega. Vole duge i stabilne veze ali se ~esto de{ava da pogre{e u izboru partnera. Ne va`e za ma{tovite ve} su naprotiv ve}ma dosadni za partnere koji su svestrani i aktivni. Za ~etvorke je miran `ivot i stabilna veza uglavnom osnovni `ivotni cilj. Ako to postignu, onda su verni, poslu{ni, smerni i spremni na svaki kompromis u cilju zadr`avanja takve veze a energiju usmeravaju u drugom pravcu.  MENTALNI NIVO : 4 BROJ 4 - Mentalni nivo u ~etvorci ukazuje da ova osoba mo`e biti vrlo promi{ljena, dubokomislena, racionalna, metodi~na, u poslu istrajna ali i kruta, hladna. Po pravilu voli naporno da radi i u tom pravcu usmerava svoje umne potencijale. Karakteri{e je strpljenje i `ivotu prilazi krajnje ozbiljno. S obzirom na te`inu ovog broja, svoje mentalne sposobnosti bi trebala da okrene u pravcu ispunjenja svog zadatka u karmi~kom smislu.  FIZI^KI NIVO : 4 BROJ 4 - Nosi lo{e nasledne osobine predaka pa je mogu}e ispoljavanje naslednih bolesti. Fizi~ku energiju }e morati da usmeri u pravcu prevazila`enja negativnih konotacija koje nosi ovaj broj, {to }e od osobe zahtevati izuzetno veliku snagu. ^etvorka se ne mo`e oslanjati na tom putu na druge osobe jer uglavnom voli da radi sama. Snagom i voljom ima mo} da uspe{no obavi sve zadatke. Mogu}e su nasledne bolesti.  EMOCIONALNI NIVO : 3 BROJ 3 - Ne`na i emotivna osoba, spremna da pomogne, optimisti~na, pouzdana i poslu{na. U ljubavi strastvena, ljubav je osnov njenog `ivota, ali mnogo vi{e pru`a nego {to dobija, pa je to razlog razo~arenja. Emotivna razo~arenja mogu dovesti do lo{eg odnosa prema podre|enima, posebno prema ~lanovima porodice, koje kinji i maltretira. Partnera po{tuje, emotivno se ve`e za porodicu, prijatelje, privr`ena je roditeljima.  INTUITIVNI NIVO : 1 BROJ 1 - Jedinica ukazuje da ova osoba gotovo isklju~ivo veruje samo sebi, svom racionalnom pogledu na svet koji joj koristi da bi ostvarila sve svoje kreativne potencijale koje poseduje. To je ro|eni rukovodilac, {ef koji poznaje na~ine kako da podredi svoje saradnike, i druge, da mu slu`e, voli da se za sve pita. Pot~injeni ga se pla{e i po{tuju, ali do svog uspeha jedinica dolazi isklju~ivo radom i verom u sopstvene potencijale i pronicljivo{}u.  @IVOTNI PUT = BIORITAMSKI BROJ + GENERACIJSKI BROJ : 5+5=10=1 AUTORITATIVAN BROJ 1. Jedinica, simbol Sunca, po~etak od koga su stvoreni svi brojevi od 1 do 9. Predstavlja osnovicu svega `ivog na Zemlji. On je sve ono {to je stvarala~ko, individualno i pozitivno. Osobe ~iji je `ivotni put u jedinici va`e za kreativne, ma{tovite i jake individualiste, manje vi{e tvrdoglave i uporne. Jedinice su ambiciozne, ne podnose stege ni uzdr`anost bilo koje vrste. Njihov je put, put uspeha i napretka bez obzira kojom profesijom se bave. @ele da budu uvek prvi, kako u svakodnevnom `ivotu, tako i na poslu. Kada stanu na ~elo neke grupe ljudi, dr`e do svog autoriteta, po{tovani su i na njih se podre|eni rado ugledaju i oslanjaju.  Poseduju ogromnu energiju, unutra{nju snagu, izra`enu volju, samoinicijativu, istrajavaju u svim zapo~etim aktivnostima. Va`e za pronicljive i racionalne li~nosti. Govoto uvek znaju {ta `ele kao i na~ine kako da to ostvare. Odli~ne su fizi~ke konstitucije, puni `ivota, vredni, radni, po{teni, iskreni, savesni, odgovorni i velikodu{ni. Osobu ~iji je `ivotni put u jedinici lako je primetiti, jer je po prirodi stvari vrlo nametljiva. Voli da se pokazuje, da se takmi~i, da uvek bude prva, da predvodi druge, da se dru`i sa uspe{nim ljudima. Nasuprot tome, ne voli da je podre|ena, ne trpi kritiku, la`ne pohvale i obe}anja. Sposobna je za obavljanje gotovo svih poslova jer joj sve polazi za rukom. Ponekad, kada su kod nje prisutne negativne konotacije, u stanju je da ne radi ni{ta, i da `ivi na tu|i ra~un. Sre}ne je ruke, pa joj takva naklonost poma`e da uspe u mnogim poslovima. Ako se zacrtani uspeh ne ostvari postaje razdra`ljiva, tu`na, tvrdoglava, ohola. Najproduktivnija je tokom ~etrdesete decenije `ivota.  Osobe ~iji je `ivotni put u ovom broju, trebalo bi da nastoje da svoje ciljeve i zadatke uglavnom ostvaruju onih dana koji vibriraju njihovim brojem: 1, 10, 19. ili 28. svakog meseca. Najsre}niji dani za jedinicu su nedelja i ponedeljak. Najsre}nije boje su sve nijanse zlatnog, `utog i bronzanog.  OSOBINE JEDINICE U ZAVISNOSTI OD RASPOREDA BIORITAMSKOG I GENERACIJSKOG BROJA  5+5=10=1 - Jak ose}aj i potreba da se bude slobodan, nezavistan. Nemirna i dinami~na li~nost, koja voli da putuje, istra`uje i upoznaje nove ljude i predele. Voli da obavlja kreativne poslove, da name}e svoje mi{ljenje i stavove. Sposobna je da sama sebi stvori probleme ili da usled svoje prirode umisli njihovo postojanje. Svesna svojih kreativnih potencijala obi~no postaje nadmena i te{ka, sa `eljom da komanduje pri ~emu se po pravilu pona{a despotski. Ovakvo njeno pona{anje ima}e lo{u konotaciju unutar porodice koju mo`e potpuno zapostaviti.  GENERACIJSKI BROJ: 5 GENERACIJSKI BROJ 5 - Ko ove osobe, nagla{ena je potreba za `ivotom, slobodom, nezavisno{}u i nesputano{}u. Oni su pokretni, otvoreni, komunikativni sa izrazitom sklono{}u za putovanjima na kojima upoznaju nove ljude i predele. Karakter promene i pokretljivosti je simbol ~oveka sa ra{irenim rukama.  BIORITAMSKI BROJ: 5 BIORITAMSKI BROJ 5 - Ova osoba nosi u sebi neodoljivu potrebu za slobodom, kretanjem, samostalno{}u i nezavisno{}u. Ove stvari su njen imperativ a pored njih, voli i dru`enje, putovanja, prirodu zbog ~ega je majstor u prilago|avanju promenama mesta boravka. Te`i{te njenog `ivota je uglavnom i izme{teno van mesta ro|enja, zapravo, {to dalje od njega `ivi, petica }e se lep{e, sre}nije i samostalnije ose}ati. Individualce ove vrste okolina uglavnom te{ko prima jer ih ne razume. Za njena poimanja stvari to su nadmeni i neprilago|eni avanturisti.  DAN RO\ENJA: 4  Ro|eni 4. u mesecu  Zadatak ovih osoba le`i u izmirivanju nekih dugova pa im je zato `ivot ispunjen preprekama i ote`avaju}im okolnostima. Ovakve situacije zahtevaju od njih prakti~nost, metodi~nost u postupanju, rad na duge staze... Naklonjeni su materijalnim vrednostima i porodici. Ne vole neizvesnost, promene, pa shodno tome koriste svaku mogu}u priliku da osiguraju sebe i svoje bli`nje u budu}nosti. Me|utim, upravo ta ~injenica im uglavnom donosi mogu}nost lo{eg ispoljavanja, okrenutost sebi, netakti~nost, preveliki idealizam, opreznost, sumnji~avost, udaljavanje od ljudi... Ovakve okolnosti se moraju prevazi}i.  @IVOTNO POSTIGNU]E = KARAKTER + @IVOTNI PUT : 4+1=5 4+1=5 - Nesklad izme|u rada i slobode prisutna je kod ove osobe. To }e joj doneti mnogo ote`avaju}ih situacija u `ivotu. Me|utim, upornim radom i prilagodljivo{}u mo`e dosta posti}i dosta toga u `ivotu.  CIKLUS MLADOSTI - MESEC RO\ENJA: 1 - obuhvata period do 28 godine `ivota BROJ 1 - Osobe koje su ro|ene u 1. ili 10. mesecu. Osoba voli da se takmi~i, da je uvek prva u svemu, poseduje jaku volju, samouverena je i kreativna. U ve}ini slu~ajeva ostvari}e ono {to zamisli. Karakteri{e je tvrdoglavost, nepopustljivost, netolerantnost u prihvatanju tu|ih stavova, voli da komanduje. ^vrstina njene volje ogleda se pre svega u istrajnosti `elje da ostvari zacrtane ciljeve prema kojima hrli bez obzira na to {ta drugi misle, ~esto gaze}i preko svih. U slu~aju propasti ili nepotpunoj realizaciji svojih ideja postaje sebi~na, ohola i beskrupulozna.  CIKLUS ZRELOSTI - DAN RO\ENJA: 4 - obuhvata period od 28 do 56 godine `ivota BROJ 4 - Osobe u ovom broju ro|ene su 4, 13, 22. i 31. u mesecu. Spadaju u hladne i komplikovane li~nosti koje na prvi pogled deluju nezadovoljno i nesre}no. U `ivotu ih prate pote{ko}e, karakteri{e ih uporan i pomalo tvrdoglav rad koji je po pravilu kvalitetan. Prakti~ni su i istrajni u poslu, strpljivi {to ih ~ini odli~nim u onim poslovima koji se zasnivaju na takvim ljudima.  Nedostaje im dinami~nost u svakodnevnom `ivotu zbog ~ega znaju da budu neinteresantni i nefleksibilni. U njihovom radu i planovima skoro da nema prostora za odmor i razonodu. Zbog toga ih karakteri{e nedostatak sluha i razumevanja za druge ljude, kao i sklonost da na osnovu svojih negativnih iskustava donose generalne zaklju~ke i pouke.  CIKLUS MUDROSTI - GODINA RO\ENJA: 5 - obuhvata period od 56 godine do kraja `ivota BROJ 5 - Osobe koje imaju nemirnu i `ivahnu prirodu, svestranu i radoznalu, ponekad naivnu ali su i iskreni, kadkad dobri la`ljivci, ubedljivi govornici, nestrpljivci. Vole da putuju i pose}uju nove predele, sa jakim avanturisti~kim duhom. Dobri su oratori i kozeri, va`e za po`eljno dru{tvo, ve{to koriste}i uro|en smisao za humor u stvaranju prijatne, ugodne i opu{tene atmosfere. Jednom re~ju to su u pravom smislu ljudi od akcije koji }e u ovom `ivotnom periodu osetiti potrebu da iska`u vrednosti petice.  Nestalnost se ogleda ponekad na profesionalnom i ljubavnom planu skloni su brzim promenama unutra{njih stanja. Znaju da budu neodgovorni i nestrpljivi. Imaju neodoljivu potrebu za stalnim upoznavanjem novih i interesantnih ljudi.  @IVOTNI IZAZOVI - Izazovi nas izazivaju da se razvijemo u odgovaraju}em smeru 1. IZAZOV = 3 ODNOSI SE NA @IVOTNI CIKLUS - PRVI INTERVAL: 0 - 35 godine Ovaj ciklusni broj omogu}ava da se u ovom `ivotnom periodu steknu neophodna iskustva za `ivot na jedini na~in - pro`ivljavanjem te{kih trenutaka i lo{ih situacija koje }e dolaziti iz spoljne sredine od autoritativnih lica ili pak usled situacija kojima }ete sami kumovati svojom nepromi{ljeno{}u, naglo{}u i netakti~no{}u. Ovaj period donosi dosta nedisciplinovanog `ivota i odnosa prema njemu i to gotovo na svim poljima ljudske aktivnosti, i direktna je posledica olakog pristupa `ivotu po sistemu lako }emo. @ivotni ciklus u broju tri donosi pregr{t dru{tvenih aktivnosti, dru`enja, putovanja, ma{tarija, preterivanja i okrenutost zabavama i lagodnom `ivotu, zanemarivanje obaveza itd. Jednom re~ju, karakteri{e brigu samo za sada{nji trenutak bez obaziranja na sutra{njicu i probleme koje ona mo`e doneti zbog ovakvog pona{anja. Ukoliko se radi o mla|oj osobi, ovaj period `ivota }e joj delovati kao ne{to ~emu se kraj ne nazire, stvara}e utisak da jo{ uvek ima vremena, ali }e takav odnos prema `ivotu neminovno ostaviti vidne tragove kroz iskustva koja }e pre`iveti. Ukoliko se osoba usredsredi i disciplinuje svoj `ivot, postoji {ansa za razvoj dobrih aspekata, pre svega kroz ispoljavanje u pravcu otkrivanja talenata, sticanju vi{eg i visokog obrazovanja itd. Me|utim, ~esto puta osoba nije u mogu}nosti da prepozna svoje obaveze u {irem smislu, bilo usled subjektivne ili objektivne ~injenice, pa od velikog potencijala i sposobnosti ne ostane ni{ta. To su po pravilu mlade osobe koje puno obe}avaju ali malo {ta postignu, a sve do ~ega do|u posti`u na te`i na~in usled ~ega se javlja ose}anje da je `ivot protra}en. Njihov izbor je gotovo uvek pogre{an, pun preterivanja i uz prekomerno tro{enje energije. Zbog toga je potrebno ovakvu osobu pravovremeno usmeravati ka ozbiljnom i disciplinovanom radu kako bi se njihovi pozitivni aspekti i potencijali ispoljili na pravi na~in.  @IVOTNI IZAZOVI - Izazovi nas izazivaju da se razvijemo u odgovaraju}em smeru 2. IZAZOV = 1 ODNOSI SE NA @IVOTNI CIKLUS - DRUGI INTERVAL: 36 - 44 godine U ovom periodu `ivota osobi se pru`a prilika, a to je ujedno i njen zadatak, da nau~i kako da se nametne, postane samostalna i nezavisna. Okru`enje i doga|aji oko nje ne}e joj i}i na ruku, pa mora biti spremna na velike `rtve, odricanja i borbu. Njen put tokom ovog `ivotnog ciklusa bi}e posut brojnim i te{kim isku{enjima sa kojima }e morati da se stalno suo~ava i nosi. Mora biti hrabra, smela i puna inicijative. Da situacija bude jo{ gora, niko sa strane, pa ni njena porodica, ne}e joj pru`iti ni trunke pomo}i i podr{ke. Kroz `ivot }e se probijati sama, kako najbolje zna i ume. Me|utim, i pored toga, nesme dopustiti da se usled te{ko}a i isku{enja kod nje jave negativni aspekti jedinice, sebi~nost, tvrdoglavost i zadovoljenje samo svojih potreba. Naprotiv, ova osoba mora da nau~i kako da vodi, u~i i poma`e druge ljude koje }e u `ivotu sretati. Da bi se sve ono {to se pod ovim ciklusnim brojem steklo i sa~uvalo, potrebna je velika upornost i nepokolebljiva volja. Jer, voljni elementi se razviju i o~vrsnu upravo kroz pro`ivljavanje te{kih situacija, kada na binu iza|u skriveni talenti i sposobnosti, koje ~ekaju duboko u ~oveku momenat da se pozitivno ispolje. U prvom redu, to su organizacione sposobnosti, ~vrsta vera i jaka svest o sebi. Ovakav razvoj omogu}ava ispoljavanje liderskih sposobnosti ~ime se u~vr{}uje svest o sopstvenoj mo}i. To }e doneti ovoj osobi mogu}nosti i prilike za ostvarivanje uspeha. Ukoliko postupa hrabro i odlu~no, ne}e postojati situacija koju ne}e biti u mogu}nosti da re{i. U suprotnom, ukoliko do|e do ispoljavanja negativnih aspekata koje nosi jedinica, osoba }e biti sebi~na, tvrdoglava, samohvalna, okrenuta zadovoljenju isklju~ivo sopstvenih potreba pri ~emu }e koristiti sva dozvoljena ali i nedozvoljena sredstva. To }e joj u narednim `ivotnim razdobljima doneti brojne neprijatelje.  @IVOTNI IZAZOVI - Izazovi nas izazivaju da se razvijemo u odgovaraju}em smeru 3. IZAZOV = 2 ODNOSI SE NA @IVOTNI CIKLUS - TRE]I INTERVAL: 45 - 53 godine Navedeni `ivotni period u ovom broju donosi ne ba{ lak `ivotni ciklus. Njegova karakteristika odnosi se pre svega na brojne zabrane, osporavanja i pritiske. Ukoliko se pada u doba mladosti, done}e probleme sa nekim jakim autoritetom poput strogog roditelja na primer. Osoba kojoj se javi ovaj brojevni ciklus ose}a}e teskobu ispoljenu kroz nemogu}nost da uti~e na stvari i doga|aje u svom `ivotu. Ima}e utisak da, ma koliko se trudila njen uticaj je gotovo minoran i bezna~ajan jer }e stvari te}i svojim tokom. Ose}aj teskobe bi}e pra}en ose}anjem da su se svi okrenuli protiv nje i ljudi i doga|aji, da nije cenjena, vrednovana i po{tovana. To }e usloviti da se ova osoba pona{a krajnje stidljivo i povu~eno a bi}e previ{e osetljiva, uvredljiva, ljuta, malodu{na sa izra`enim kompleksom manje vrednosti. Da stvar bude jo{ gora, u njenom okru`enju bi}e puno onih koji }e te`iti da je pre|u, prevare, navedu na lo{ put kako bi iskoristili situaciju za sebe. Ovo se posebno odnosi na finansijsku situaciju koja ne}e biti nimalo povoljna kao i onu na ljubavnom planu. Sveukupnost lo{ih aspekata utica}e pre svega na njeno zdravlje koje mo`e biti ugro`eno.  I pored navedenih negativnih konotacija bitno je napomenuti da je zadatak osobe u ovom ciklusnom broju da ispolji strpljenje, nadanje i {to vi{e radi na razvoju svesti. Potrebno je da ona radi na {irenju ravnote`e i sklada me|u ljudima, vedrine, ljubaznosti i srda~nosti jer }e se samo tako posti}i `eljeni ciljevi ovog perioda. Treba izbegavati sva|u, rasprave i te{ke re~i jer }e posledice takvih postupaka biti po pravilu okrenuti protiv nje. Posebna napomena ovoj osobi je da se ne osamljuje jer tako ne}e re{iti svoje probleme ve} da tra`i pomo} drugih. Treba da se trudi da se kre}e u harmoni~nom okru`enju, nadahnutom umetno{}u i lepim stvarima. Od problema ne treba be`ati guranjem glave u pesak jer je osnovni zadatak i cilj ovog perioda da se nau~i kako da se problemi re{avaju, a to se posti`e pre svega kompromisom, pregovorima, dogovorima, sporazumom, popu{tanjem. To saznanje joj mo`e podsvesno iskristalisati odluku da se bavi posredni~kim i mirovnim poslovima kao {to je diplomatija, poslovno savetovanje, advokatura itd.  @IVOTNI IZAZOVI - Izazovi nas izazivaju da se razvijemo u odgovaraju}em smeru 4. IZAZOV = 4 ODNOSI SE NA @IVOTNI CIKLUS - ^ETVRTI INTERVAL: 54 - godine Ciklusni broj ~etiri stavlja pred osobu te`ak i odgovoran zadatak. Potrebno je da se savladaju prepreke koje su uslovljene i nametnute u skladu sa lekcijom i zadatkom kako bi se trasirao put u budu}nost. Sve prepreke su posledica spoljnjeg faktora i na njih se ne mo`e uticati ma koliko se trudili. Faktori mogu biti u obliku ograni~enja, kao posledica finansijskih prilika, obrazovanja ili ~ak u obliku kazneno-vaspitnih mera koje primenjuju dr`ava i dru{tvo prema svojim normama. Ovaj ciklus donosi mnogo manje spokoja nego {to je to slu~aj kod ostalih brojeva. Svi faktori uslovljeni spolja nose jednostavan smisao i cilj, a to je da se razvije objektivan i prakti~an `ivotni pristup u skladu sa pravilima na kojima po~ivaju svi organizovani sistemi. Sveukupno gledav{i ovakav period je neophodan kao iskustvo koje }e nas nau~iti kako da prihvatimo i izborimo se sa jednostavnim ali i rigidnim stavovima, obi~ajima i normama koje }e nam se kasnije u `ivotu nametati u vidu obaveza, odgovornosti, zadu`enja, poslova, polo`aja. Stoga je neophodno usmeravanje ka disciplinovanom, odgovornom i te{kom radu kako bi se nametnute okolnosti lak{e prihvatile a u kasnijem periodu uz pomo} ste~enog iskustva prebrodile.  @IVOTNI VRHUNCI - vrhunci daju mogu}nost da nau~eno prika`emo i ispoljimo se u tom pravcu 1. VRHUNAC = 5 ODNOSI SE NA @IVOTNI CIKLUS - PRVI INTERVAL: 0 - 35 godine U ovom periodu postoja}e niz prilika koje ne}e biti iskori{}ene na najbolji na~in niti }e osoba koja se nalazi u njemu imati mogu}nosti da nametne `eljeno. @ivot }e doneti dosta lepr{avosti, nenadane i neo~ekivane promene, putovanja i `elju za samostalno{}u uz potrebu da se odgovornost svede na najmanju mogu}u meru. Sve promene, kretanje i dru`enja zahteva}e ulaganje energije a posledi~no tome done}e brojna prijateljstva, poznanstva i nova interesovanja. Avanturisti~ki duh bi}e jako razvijen uz ~este promene mesta boravka i interesovanja. Promene }e biti neminovne i na finansijskom i emotivnom planu. Sve }e biti u kretanju. Na ljubavnom planu veze }e biti povr{ne, bez dubljeg vezivanja. Ovaj nestabilni `ivotni period ne}e doneti izdiferenciran jasan i ~vrst oslonac u budu}nosti. Promene }e se ogledati i na ostalim aspektima: promena posla, prijatelja, {kole, `ivotne sredine itd. Potrebno je sa~uvati prisebnost i ne dozvoliti da se upadne u neprilike zbog sopstvenih lo{ih procena jer je ovaj period posebno pogodan za takve situacije.  @IVOTNI VRHUNCI - vrhunci daju mogu}nost da nau~eno prika`emo i ispoljimo se u tom pravcu 2. VRHUNAC = 9 ODNOSI SE NA @IVOTNI CIKLUS - DRUGI INTERVAL: 36 - 44 godine Period napetosti, agresivnosti, donosi neprestanu borbu i od osobe koja kroz njega prolazi o~ekuje da br`e od drugih sazri jer }e je u budu}nosti ~ekati mnogo ozbiljnije i odgovornije odluke koje se mogu ticati mnogih `ivotnih aspekata. Njen je zadatak da stekne samopouzdanje u pripremi i preduzimanju aktivnosti, i da odgovorno stoji iza svih svojih postupaka kako bi u narednom periodu mogla lako da prepozna povr{nost od su{tine, da je lak{e odbaci i na takve bezvredne stvari ne tro{i energiju. Ovo je povoljan period da se ra{~isti sa repovima iz pro{losti i da se okrene budu}nosti te novim iskustvima koje }e `ivot doneti a posebno onim na emotivnom planu. Navika se po pravilu te{ko osloba|a ali u principu jednom se mora i to u~initi u `ivotu ma koliko takav postupak bio bolan. Ukoliko se u tome ne uspe `ivot }e biti pun razo~arenja i patnji. Jednostavno, sad je najpovoljniji momenat da se zavr{i sa svim onim {to nije valjalo u prethodnom periodu kao i da se okon~aju sve nepovoljnosti donete u vidu nasle|a predaka. Tako|e, treba nastojati da se svi projekti i zapo~eti poslovi privedu kraju, dovr{e do kraja ovog perioda, da se usredsredi na bitne stvari a one nepotrebne neka odu iz `ivota jednom zauvek. Mogu}e su promene u poslu, karijeri, ljubavi, promene prebivali{ta, boravi{ta, stambenog ili poslovnog prostora. Na poslu treba ulo`iti mnogo truda da bi se od pretpostavljenih stekla naklonost ali bez obzira na to i dalje su mogu}i problemi. Razre{enje te situacije, o kojoj se intenzivno i razmi{lja u ovom periodu mo`e biti slede}a: ili se posao promeni na sopstvenu inicijativu ili je ~ak mogu} otkaz od strane poslodavca. Potrebno je otvoriti se za mogu}nosti zajedni~kog rada u grupi pri ~emu treba te`iti da se ostvare dobrobiti na korist svih. Tako|e, potrebno je negovati razumevanje za druge i biti otvoren za njihove probleme kako bi kroz to pru`anje pomo}i te{ki aspekti ovog perioda bili lak{e prebro|eni jer }e takvo pona{anje biti pozitivno nagre|eno. Jednom re~ju, zadatak ovog perioda je sagledavanje sopstvenog bi}a i te`nja da samom sebi postane uzor.  @IVOTNI VRHUNCI - vrhunci daju mogu}nost da nau~eno prika`emo i ispoljimo se u tom pravcu 3. VRHUNAC = 5 ODNOSI SE NA @IVOTNI CIKLUS - TRE]I INTERVAL: 45 - 53 godine U ovom periodu postoja}e niz prilika koje ne}e biti iskori{}ene na najbolji na~in niti }e osoba koja se nalazi u njemu imati mogu}nosti da nametne `eljeno. @ivot }e doneti dosta lepr{avosti, nenadane i neo~ekivane promene, putovanja i `elju za samostalno{}u uz potrebu da se odgovornost svede na najmanju mogu}u meru. Sve promene, kretanje i dru`enja zahteva}e ulaganje energije a posledi~no tome done}e brojna prijateljstva, poznanstva i nova interesovanja. Avanturisti~ki duh bi}e jako razvijen uz ~este promene mesta boravka i interesovanja. Promene }e biti neminovne i na finansijskom i emotivnom planu. Sve }e biti u kretanju. Na ljubavnom planu veze }e biti povr{ne, bez dubljeg vezivanja. Ovaj nestabilni `ivotni period ne}e doneti izdiferenciran jasan i ~vrst oslonac u budu}nosti. Promene }e se ogledati i na ostalim aspektima: promena posla, prijatelja, {kole, `ivotne sredine itd. Potrebno je sa~uvati prisebnost i ne dozvoliti da se upadne u neprilike zbog sopstvenih lo{ih procena jer je ovaj period posebno pogodan za takve situacije.  @IVOTNI VRHUNCI - vrhunci daju mogu}nost da nau~eno prika`emo i ispoljimo se u tom pravcu 4. VRHUNAC = 6 ODNOSI SE NA @IVOTNI CIKLUS - ^ETVRTI INTERVAL: 54 - godine Ovaj ciklusni broj karakteri{e period koji nosi ljubav i ti~e se porodi~nog stanja, zaokupljenost njenim potrebama i problemima, obaveze i odgovornost prema ~lanovima porodice. Zahteva pre svega pa`nju, ljubav, sigurnost, odricanje i po`rtvovanje prema njoj a ti~e se tako|e i pitanja koja su vezana za posao, obrazovanje, dominaciju u porodici, strogo vaspitanje itd. U ovom periodu osoba se mo`e ose}ati kao `rtva, sputano i ograni~eno. Ve}inu vremena posveti}e porodici i prijateljima. Jednostavno, bi}e zaokupljena tim temama tako da ne}e primetiti kako vreme proti~e. Ovaj period mo`e doneti konotaciju ranog napu{tanja porodice i formiranje sopstvene ili da pod tu|im, nedobronamernim uticajem ili zabludom u|e u brak. @rtvovanje mora biti umereno, bez preterivanja kako se ne bi oti{lo u krajnost. Potrebno je pru`iti potporu drugima, biti njihov prvi i poslednji stub odbrane ali ne treba dopustiti zloupotrebljavanje i ga`enje sopstvene li~nosti. Ukoliko ispravno postupi ovaj period }e doneti puno ljubavi, sklada i harmonije postoje}im vezama i partnerstvima. U svim partnerskim odnosima koji se uspostavljaju mora se igrati na kartu harmoni~nosti i saradnje izme|u strana u sukobu. Takvo postavljanje }e doneti dobrobit u mnogim aspektima, posebno na finansijskom planu, jer }e postojati vidna naklonost ljudi od autoriteta.  Dakle, potrebno je postati uzor drugima kroz primere negovanja kvalitetnih i skladnih me|uljudskih odnosa. U tom davanju potrebno je zadr`ati umerenost i ne dozvoliti preveliko tro{enje energije. Ljudi }e lako uvideti i prepoznati te kvalitete i sposobnosti ka odre|enim oblastima rada koji podrazumevaju pru`anje usluga, pomo}i, podu~avanja, savetovanja. U o~ima drugih osoba u ovom ciklusnom broju bi}e prepoznata kao srda~na, topla, vesela i predusretljiva osoba. [to se zdravlja ti~e postoja}e sklonost ka gojenju.

PROVODITE VREME ZAJEDNO
1. Pohvalite jedno drugo
Dajte kompliment ili čestitajte partneru na dobro obavljenom poslu. On ili ona će pomisliti da nešto želite, ali samo se nasmejte i ponovite pohvalu.
2. Ugrabite priliku za razgovor
Pomislite koliko su detaljne bile vaše priče dok ste se zabavljali. Sve je u detaljima, budući da oni oživljavaju priču. Zatražite od partnera da ispriča nešto i o svom životu.

3. Odvojte vreme za kvalitetan razgovor
Svaki par s vremena na vreme treba da razgovara o tome šta želi od života. Otvoreno govorite o svojim strahovima i nadama. Glavni cilj je da odvojite dovoljno vremena za vas dvoje. Ne možete biti intimni ako vaša veza nije ništa više od mrvica preostalih posle posla, porodičnih obaveza i prijatelja.

LEŽERNI DODIRI
4. Ispričajte neku tajnu
Svojim prijateljima možda govorite sve, ali da li ste iskreni prema svom partneru? Odaberite tajnu koju ćete podeliti sa partnerom.

177-4
5. Dodirujte partnera
Uvedite ležerne dodire. Pomazite ga po ruci, poljubite ga u vrat dok radi na računaru.

PREUREDITE SPAVAĆU SOBU
6. Delite
Uzmi činiju sladoleda i dve kašičice i zaronite u toplu kupku. Koristite samo jednu činiju – suština je u deljenju. Vodite ljubav, ako želite je važno da ste zajedno goli, bez obaveze da vodite ljubav.

prostor_za_intimnost
7. Uredi scenu
Pomno pogledajte svoju spavaću sobu. Ubija strast? Spavaća soba treba da bude pozornica za strast, a ne odlagalište smeća. Neka bude dovoljno topla, a rasveta prijatna.

PONOVO OTKRITE STRAST
8. Usporite vođenje ljubavi
Za intimnost je potrebno vreme. Izbegnite iskušenje da tokom vođenja ljubavi govorite o tome kako vam nešto ne odgovara. Druga će strana takve komentare uvek doživeti kao kritiku. Umesto reči spustite partnerove ruke gde želite. Još jedan način usporavanja je promena položaja.

6_-intimnost_370572S0
9. Pronađite nove erogene zone
Erogene zone su na bilo kom mestu gde je koža tanka. Sredina leđa, kolena, potiljak, spoljnja ivica usana – zbog tog grickanje može biti strastvenije od običnog ljubljenja.
10. Preskočite snošaj
Seksualna intimnost je iskustvo celog tela i snošaj treba da bude samo dodatak.

INTIMNOST JE PRIORITET
11. Neka poticaj bude zajednička odgovornost
Osoba koja uvek traži ili dobaci lopticu za vođenje ljubavi u opasnosti je da je partner uzima zdravo za gotovo ili, još gore, da je odbaci. Ako retko preuzimate inicijativu, promenite to. Ako je to inače vaša „odgovornost“ suzdržite se i dajte partneru prostora da pokaže inicijativu.
llllllllllllllllllll

12. Eksperimentišite
Unesite nešto novo u vezu. To može biti novo mesto na kome ćete voditi ljubav. Promene ne treba da budu velike.

 Tu sam za savet, ljubi vas vasa tetka Saveta 😉

Advertisements

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Google+ photo

Коментаришет користећи свој Google+ налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

w

Повезивање са %s